Memòria 2008

Fundació Ruralcaixa Castelló de la Comunitat Valenciana

 

Memòria d’activitats Fundacionals corresponent a l’exercici Anual

finalitzat el 31 de desembre de 2008.

L’activitat que la Fundació Ruralcaixa Castelló ha desenrotllat al llarg de 2008 ha girat entorn de les següents línies d’actuació:

1. Fundació Ruralcaixa Castelló ha participat com a membre del Patronat de les Fundacions següents:

 • Fundació Penyagolosa, l’objectiu de la qual és dinamitzar l’economia de les poblacions de l’interior de la Província.
 • Fundació Universitat Empresa, el fi de la qual és col·laborar amb altres entitats per a, a través de la Universitat, realitzar quants projectes es considere d’interés.
 • Fundació de la Comunitat Valenciana “Hospital Provincial de Castellón”, destinada a millorar la salut dels castellonencs.

2. Col·laboracions amb ens públics i privats.

Ha constituït el gros de l’acció fundacional. Suposa la col·laboració amb entitats i associacions bàsicament de la província de Castelló, així com algunes puntualment a Tarragona per proximitat amb les antigues oficines de la fundadora Caixa Rural Credicoop, per a recolzar activitats de caràcter sociocultural, esportives i assistencials.

Les línies bàsiques de col·laboració han sigut les següents:

 • 1 Col·laboració amb Entitats Cooperatives. Fonamentalment s’han patrocinat cursos destinats a personal de la Caixes Rurals associades a Ruralcaixa i diverses fires agrícoles i ramaderes (Fira dels Ports/Morella, Fira de La Magdalena/Villafranca, Fira de l’Oli/Canet lo Roig, Fira de la Cirera/Salzadella) .
 •  2 Col·laboracions per mitjà de Convenis. En este cas es tracta d’ajudes a entitats amb què s’han subscrit convenis de col·laboració de duració anual per mitjà dels quals es facilita l’activitat que li és pròpia a cada entitat. En este sentit mereixen destacar-se els convenis subscrits amb les entitats següents:

Clubs esportius:

 • Club Atletisme Platges de Castelló, declarat millor equip d’Espanya 2009 per la Reial Federació Espanyola d’Atletisme, pel qual s’han patrocinat els equips de categoria júnior denominats Ruralcaixa- Platges, campions d’Espanya i Subcampió d’Europa masculí 2009.
 • Club Bàsquet Vinaròs, Club Macer Futbol Sala-Playas de Castelló, Club Nou Bàsquet Femení, Club Handbol Castelló, Club Voleibol L’illa Grau, Club Amics del Bàsquet, i Club Bàsquet Castelló, pels que es patrocinen amb preferència equips de les categories inferiors i de les pròpies escoles d’esport base que passen a denomiarse Ruralcaixa-“nom del club”.
 • Club Team Evasió Running, per mitjà del que s’ha posat en marxa, en col·laboració amb l’Institut Provincial d’Esports, el Primer Circuit Provincial de Carreres Populars Ruralcaixa-Diputació Provincial.
 • Special Olympics. En este cas s’ha patrocinat l’acte de clausura d’este important esdeveniment esportiu de caràcter internacional celebrat en la ciutat de Castelló.

 

 •  Amics de l’Olivera. Es tracta del patrocini d’una societat, en la que la Fundació està integrada, dedicada a l’inventariat i difusió del valuós patrimoni vegetal que constituïxen les oliveres mil·lenaris existents en la província, a fi d’evitar l’espoli a què ha estat sotmés durant l’última dècada.
 • Intercoop, com a entitat aglutinadora i dinamitzadora del moviment cooperatiu de caràcter bàsicament agrícola de la província de Castelló.
 • Projecte Cultural de Castelló S.A., entitat pública el fi del qual és la promoció, organització i gestió d’activitats culturals en les infraestructures públiques, especialment en l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló.
 • Ajuntament de Benicarló, per mitjà d’un acord triennal per al patrocini d’exposicions a desenrotllar en el Museu de la Ciutat.
 • 3 Col·laboracions amb Administracions Públiques.

La Fundació ha exercit la seua activitat a través de quatre línies d’ajuda:

 • Trenta-una col·laboracións amb Ajuntaments de zones rurals, a fi de facilitar l’exercici d’activitats coincidents amb els fins fundacionals que, d’altra manera, difícilment podrien dur-se a terme.
 • Diputació Provincial, col·laborant en el desenrotllament de la correguda de bous de la Beneficència, els beneficis de la qual es destinen a ONGs.
 • Finançament de la publicació de l’informe “El sector primari en la Comunitat Valencina”, editat pel Consell Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.
 • “Nadal Solidari”, dissenyat perquè els xiquets ingressats en l’Hospital General de Castelló realitzen activitats lúdiques durant dies tan assenyalats. Es realitza a petició de la Conselleria de Salut, a través de la Direcció del propi centre hospitalari.
 • 4 Col·laboracions amb Centres Educatius, per mitjà de tres línies d’actuació:
 • Ajudes directes a centres d’educació primària i secundària, per al desenrotllament de projectes concrets.
 • Ajudes a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes, per a l’exercici d’activitats extraescolars.
 • Concessió de dos premis a alumnes destacats de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló
 • 5 Col·laboracions amb deu Organitzacions no Governamentals, especialment amb les que es dediquen a acció assistencial.
 • 6 Col·laboracions amb Associacions Culturals. Fins a un total d’un poc més de noranta ajudes, la qual cosa constituïx una de les línies d’actuació més importants de la Fundació, s’han entregat a diverses associacions de caràcter cultural de les províncies de Castelló i Tarragona, tractant de possibilitar l’activitat per elles desenrotllada, amb especial incidència en les de les zones rurals.
 • 7 Col·laboració amb Clubs Esportius. A més del que s’assenyala anteriorment en l’apartat dedicat a col·laboracions amb clubs esportius per mitjà de convenis subscrits amb els mateixos per al patrocini de determinats equips de la seua pedrera, la Fundació ha entregat ajudes a altres trenta clubs esportius castellonencs per a col·laborar en els gastos de funcionament dels mateixos.
 • 8 Col·laboracions amb Institucions Religioses, especialment amb Parròquies de zones rurals com ajuda simbòlica al manteniment i restauració del seu patrimoni.
 • 9 Col·laboracions amb la Universitat Jaume I, per mitjà del patrocini d’activitats proposades pel seu Rectorat segons l’acord marc subscrit entre les parts en 2005. En concret hem col·laborat en els esdeveniments següents:
 • Jornades sobre “Dret en l’empresa familiar”, organitzades pel Departament de Dret Privat.
 • Curs sobre “Creació i desenrotllament estratègic d’empreses innovadoras” organitzat pel Departament d’Administració d’Empreses i Marqueting.
 • Curs de “Formació contínua en intervenció psicosocial en desastres”. La seua organització va a càrrec de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE) .
 • Concurs “Creaempresa” que anualment organitza EADE-Constulting J.E., associació formada i dirigida per estudiants, amb consideració de júnior empresa.
 • Jornades sobre “Homes i noves masculinitats al Segle XXI”, organitzades per l’Institut Isonomia per a la Igualtat d’Oportunitats.
 • Jornades sobre “Oportunitats de negoci en nanotecnología”, organitzades per la UJI en col·laboració amb altres entitats de caràcter públic i privat.
 • Congrés Internacional del Transport, organitzat pel Centre de Dret del Transport Internacional. Premis al millor article d’investigació (CEDIT).
 • 10. Col·laboracions en activitats d’Economia Social, especialment a través d’ajudes entregades a associacions professionals la finalitat del qual s’emmarca dins de l’economia de caràcter social.

3.  Participació en activitats exercides conjuntament amb les altres Fundacions Ruralcaixa, concretament l’Aula del Creixement (duta a col·legis de Vall d’Uixó, Vinaròs i Sogorb) i el Concurs de Targetes de Nadal, destinades a la població escolar.

4. Oferta social. Es tracta d’activitats organitzades directament per la Fundació a través de dues línies d’actuació:

 • Estàcies a l’Hotel “El Prat” de Lucena, propietat de la Fundación, ambpreus especials per a clientes de Ruralcaixa i les seus Caixes Associades.
 • Colònies d’estiu. Destinades a xiquets/tes de 8 a 14 anys a fi de facilitar estades en colònies temàtiques per a fills de clients de Ruralcaixa o de les seues Caixes Associades. S’han desenrotllat durant el mes de juliol en les colònies “Tarihuela” (Jérica) i “La Font Lluny” (La Pobla de Benifassà).

5. Culturocio. Es tracta d’un programa cultural organitzat per la pròpia Fundació que es desenrotlla anualment a fi de dinamitzar socioculturalmente una zona geogràfica determinada, normalment de tipus rural. És l’activitat que ha comptat amb el major pressupost en l’exercici. Enguany ha tingut lloc a la localitat de Sant Joan de Moró i s’ha desenrotllat en els mesos de maig, juny i juliol a través d’un programa de vint-i-cinc activitats culturals i d’oci (conferències, exposicions, esports, concerts, etc.), bàsicament elaborat en col·laboració amb les associacions culturals de la localitat i amb el propi Ajuntament.

6. Cesió del Saló d’Actes. La immillorable ubicació del Saló d’Actes de la seu social de la Fundació, ho convertix en un recurs molt abellidor per al seu ús per qualsevol classe d’organitzacions a les quals se’ls cedix gratuïtament per a dur a terme les seues activitats, des de cursos fins conferències. Cal destacar la seua utilització per la Universitat Jaume I, Col·legi d’Advocats de Castelló, Associacions de Veïns, Col·legi de Titulats Mecantiles i Empresarials, Club Esportiu Castelló S.A.D., etc.”

 

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE

 

ACTIU Euros PASIU Euros
ACTIU NO CORRENT   PATRIMONI NET
Immobilitzat material- 304.879 FONS PROPIS:
Terrenys i construccions 334.046 Dotació fundacional 3.246.052
Altres immobilitzats 3.053 Reserves 233.560
Amortització acumulada (32.220) Excedent de l’exercici 20.947
Inversions immobiliarias- 2.986.915         Total fons pròpis 3.500.559
Construccions 3.131.369          Total patrimoni net 3.500.559
Amortització acumulada (144.454)  
        Total actiu no corrent 3.291.794 PASIU NO CORRENT  
Deutes a llarg termini 230.593
Deutes amb entitats de crèdit 230.593
            Total pasiu no corrent 230.593
ACTIU CORRENT    
Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia- 24.751 PASIU CORRENT  
Administracions Públiques 18.608 Creditors comercials i altres comptes a pagar 47.232
Altres deutors 6.143 Deutes a curt termini 54.798
Inversions financeres temporals 126 Administracions Públiques 821
Periodificacions a curt termini 1.792 Deutes amb entitats de crèdit 53.055
Efectiu i altres actius líquids equivalents 514.719 Altres deutes a curt termini 922
       Total actiu corrent 541.388         Total pasivo corrent 102.030
TOTAL ACTIU 3.833.182 TOTAL PATRIMONI NET I PASIU 3.833.182

 

 

COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE

 

  Nota Euros
Ingresos de l’entitat per l’activitat pròpia- 700.000
Ingresos de patrocinadors i col.laboradors 700.000
Ajudes monetàries i altres 540.667)
Ajudes monetàries   (540.667)
Vendes i altres ingresos ordinaris de l’activitat mercantil 277.570
Gastos de personal- (56.958)
  Càrregues socials (56.958)
Altres gastos d’explotació (330.629)
Amortització del immobilitzat (38.188)
Altres resultatats 373
Ingresos extraordinàris 373
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ   11.501
     
Ingresos financers   30.357
Gastos financers (20.911)
     
RESULTAT FINANCER   9.446
RESULTAT ABANS DIMPOSTOS   20.947
Impost sobre beneficis -
EXCEDENT POSITIU DE L’EXERCICI   20.947

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes