Memòria 2002

Fundació Credicoop de la Comunitat Valencia

Memòria d’activitats fundacionals corresponent a l’exercici anual

finalitzat el 31 de desembre de 2002

La principal funció de Fundació Credicoop de la Comunitat Valenciana se sintetitza en l’atenció i promoció d’obres benefico-assistencials, amb l’objectiu de recolzar el desenrotllament de la cultura. Concretament, totes les seues accions es dirigixen a custodiar, mantindre i difondre el patrimoni artístic i cultural de la província. Per a això, entre les seues actuacions figura donar a conéixer l’obra d’artistes provincials, fomentar la vida associativa de la província amb celebracions i esdeveniments socials, així com formar part del Patronat d’altres Fundacions les finalitats de les quals coincidisquen amb les de la Fundació Credicoop de la Comunitat Valenciana.

Sota la direcció i supervisió del seu Patronat, durant l’any 2002 es van realitzar les següents accions més significatives:

Fundacions:

La Fundació Credicoop va entrar a formar part del Patronat de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa i de la Fundació Penyagolosa, el fi de la qual és dinamitzar l’entorn socioeconòmic i cultural de l’interior de la Província de Castelló.

Dins dels patrocinis i col·laboracions més destacats figuren:

 • Premis de narrativa, assaig i fotografia de la Facultat d’Humanitats i Ciències Socials de la Universitat Jaume I.
 • Copatrocini (amb la Fundació Davalos Fletcher) del Concert inaugural de l’Orquestra Simfònica de Castelló en el Teatre Principal.
 • Trofeus Futbol Modest.
 • Gala de l’esport, en la que els equips de categories provincials inferiors millor classificats, així com els àrbitres que millor campanya han realitzat en les seues distintes categories, són premiats per la Fundació.
 •  Volta ciclista a la Província de Castelló. Premi especial al millor ciclista provincial classificat. Col·laboració amb la “Marato i Mitja Castelló- Penyagolosa”.
 • ” Nadal solidaria” amb entrega de joguets i actuació de pallassos per als xiquets malalts de l’Hospital General.

Publicacions:

 • Edició del llibre “Estudi sobre l’alimentació del bestiar rumiant” l’autor del qual és el veterinari de la Diputació Provincial Javier Balado.
 • Edició del llibre “El molí  d’oli” d’Anton Roca.

 

Conferències:

 

 • “La meteorologia a l’avast de tothom” a càrrec d’Alfred Rodríguez Picó. (Meteoròleg)
 • “Donació i trasplantament d’órgans” a càrrec del Doctor D. Manuel de la Concepció. Coordinador del programa de trasplantaments de la Comunitat Valenciana.

Exposicions:  

 • “Gaudi, Art i Modernisme” Mostra fotogràfica, històrica i biogràfica de l’arquitecte Antoni Gaudí. Exposició realitzada en Les Sales gòtiques de l’Ajuntament de Morella, que va comptar amb 2.250 visitants.

Colaboracions amb O.N.G.S.

 • Colaboracions assistencials amb aquelles organitzacions no governamentals d’especial rellevància per sí  mateixes o per situacions conjunturals.

Altres:

 • Col·laboracions i aportacions a Ajuntaments, Cooperatives i Associacions de poblacions de la província per a esdeveniments assistencials, socials, de conservació del patrimoni, culturals etc.

Per altra part, mereixen menció especial les activitats ja consolidades i amb una importància destacable.

 Culturocio:

Esdeveniment sociocultural que es realitza cada any en una població amb oficina de Credicoop. En el 2002 es va desenrotllar a Sant Mateu, capital del Maestrat, amb activitats per a tots els segments socials, exposicions, taules redones i l’actuació d’Amaral i David Civera en el concert musical de clausura.

Oferta Social:

Ventall de Colònies per als clients i fills de clients basat en la varietat i qualitat. Un total de 850 xiquets van participar en esta iniciativa. Les colònies van ser les següents: Colònia d’Anglés Tarihuela) , Colònia d’Esports (Albocàsser) , Escola de Natura (Vilafranca) , Granja Escola per als més menuts, (Lucena) , Colònia d’Activitats de Muntanya (Morella) , Colònia Urbana Castelló i El Prat de Llucena, Residència per als nostres clients.

 Concurs escolar de Redacció.

En 2002 es va celebrar la XVII edició del Concurs Escolar de Redacció, on van participar 2.016 escolars de 5é curs d’EPO de Castelló i província. El lema va ser “Planeta jo et cuide” i l’interés per part dels centres docents va ser molt considerable.

 

BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE

 

FUNDACIO CREDICOOP DE LA C.V.            
BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE
Exercici Exercici Ejercicio Ejercicio
DEURE 2002 2001 HABER 2002 2001
GASTOS: 208.775,89 - INGRESOS: 264.076,68 -
Gastos per la activitat pròpia 148.949,78 - Ingresos por l’activitat pròpia 263.946,72 -
Ajudes monetàries 148.949,78 - Ingresos de Patrocinadors i Col.laboradors 263.946,72 -
Aprovisionaments - - Subvencions, Donacions, Llegats
Gastos de personal 32.578,00 - Vendes i altres ingresos ordinaris - -
  Sous i salaris - - Altres ingresos - -
  Càrregues Socials 32.578,00 -
Dotació per a amortitzacions 425,27 -
Altres gastos- 26.813,73 -
  Servicis exteriors 26.813,73 -
  Tributs - -
Variació de provisions insolvències de tràfic - -
Resultats positius d’explotació 55.179,94 - Resultats negatius d’explotació - -
         
      Ingresos d’altres valors negociables 129,96 -
Gastos financers i assimilats 0,01 - Altres interesos i ingresos assimilats
Resultats financers positius 129,95 - Resultats financers negatius - -
Resultats positius de les activitats ordinàries 55.309,89 - Resultats negatius de les activitats ordinàries - -
     
Gastos extraordinaris - - Ingresos extraordinaris - -
Gastos i pèrdues d’exercicis anteriors - - Ingresos i beneficios d’exercicis anteriors - -
Resultados extraordinaris positius - - Resultats extraordinaris negatius - -
Resultats positius abans d’impostos 55.309,89 - Resultats negatius abans d’impostos - -
Impost sobre Societats 9,10 -    
Excedent positiu de l’exercici 55.300,79 - Excedent  negatiu de l’exercici - -

 

 

COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE

Exercici Exercici Ejercicio Ejercicio
DEURE 2002 2001 HAVER 2002 2001
GASTOS: 208.775,89 - INGRESOS: 264.076,68 -
Gastos per l’activitat pròpia 148.949,78 - Ingresos por l’activitat pròpia 263.946,72 -
Ajudes monetàries 148.949,78 - Ingresos de Patrocinadores i Col.laboradors 263.946,72 -
Aprovisionaments - - Subvencione, Donacions, Llegats
Gastos de personal 32.578,00 - Vendes i altres ingresos ordinaris - -
  Sous i salaris - - Altres ingresos - -
  Carregues Socials 32.578,00 -
Dotació per a amortitzacions 425,27 -
Altres gastos- 26.813,73 -
  Servicis exteriors 26.813,73 -
  Tributs - -
Variació de provisions insolvèncias de tràfic - -
Resultats positius d’explotació 55.179,94 - Resultats negatius d’explotació - -
         
      Ingresos d’altes valors negociables 129,96 -
Gastos financiers i assimilats 0,01 - Altres interesos e ingresos assimilats
Resultats financers positius 129,95 - Resultats financers negatius - -
Resultats positius de les activitats ordinàries 55.309,89 - Resultats negatius de les activitats ordinàries - -
     
Gastos extraordinaris - - Ingresos extraordinaris - -
Gastos i pèrdues d’exercicis anteriors - - Ingresos i beneficis d’exercicis anteriors - -
Resultats extraordinaris positius - - Resultats extraordinaris negatius - -
Resultats positius abans d’impostos 55.309,89 - Resultats negatius abans d’impostos - -
Impost sobre Societats 9,10 -    
Excedent positiu de l’exercici 55.300,79 - Excedent negatiu de l’exercici - -

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes