Memòria 2004

  BALANSOS DE SITUACIÓ ABREVIATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2004 Y 2003  
Exercici Exercici Exercici Exercici
ACTIU 2004 2003 PASIU 2004 2003
IMMOBILITZAT: 2.661.898,61 2.564.467,31 FONS PRÒPIS:
Gastos Establiment 850,53 1.275,80 Dotació fundacional 2.596.785,19 2.596.785,19
Immobilitzacions materials 2.541.618,08 2.563.191,51 Reserves 57.504,33 55.300,79
Altre immobilitzat 2.541.618,08 2.563.191,51 Excedent de l’exercici 176.055,31 2.203,54
Immobilitzacions financeres 119.430,00 -      
Total immobilitzat : 2.661.898,61 2.564.467,31 Total fons pròpis 2.830.344,83 2.654.289,52
           
           
ACTIU CIRCULANT:     CREDITORS A CURT TERMINI
Altres deutors 4.476,47 2.231,13 Altes deutes no comercials: 7.257,06 82.679,83
Tesoreria 171.226,81 170.270,91 Altres deutes 7.257,06 82.679,83
Total actiu circulant: 175.703,28 172.502,04 Total creditors a curt termini 7.257,06 82.679,83
           
         
           
TOTAL ACTIU 2.837.601,89 2.736.969,35 TOTAL PASIU 2.837.601,89 2.736.969,35

 

 

 

 

COMPTES DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE

Exercici Exercici Exercici Exercici
DEURE 2004 2003 HAVER 2004 2003
GASTOS: 658.218,12 526.424,92   INGRESOS: 833.873,24 528.628,46
Gastos per l’activitat pròpia 340.224,17 309.114,82 Ingresos por l’activitat pròpia 814.902,41 495.978,17
Ajudes monetàries 339.474,17 309.114,82 Ingresos de Patrocinadors y Col.laboradors 814.902,41 495.978,17
Gastos de col.laboració i de govern 750,00 - Vendes i altres ingresos ordinaris 14.968,94 14.589,64
Gastos de personal 29.121,59 30.449,75    
  Sous i salarios - 231,15  
  Càrregues Socials 29.121,59 30.218,60
Dotació per a amortitzacions 21.998,70 21.998,70
Altres gastos- 266.466,31 164.145,58
  Serveis exteriors 266.466,31 164.145,58
     
Resultats positius d’explotació 172.060,58 - Resultats negatius d’explotació   15.141,04
           
      Ingresos d’altres valors negociables 4.001,89 284,65
Gastos financers i asimilats 7,16 33,99
Resultats financers positius 3.994,73 250,66 Resultats financers negatius - -
Resultats positius de les activitats ordiàries 176.055,31 - Resultats negatius de les activitas ordinàries   14.890,38
     
   
Gastos i pèrdues d’exercicis anteriors - 682,08 Ingresos i beneficis d’exercicis anteriors   17.776,00
Impostos sobre Societats
Excedent positiu de l’exercici 176.055,31 2.203,54 Excedent negatiu de l’exercici - -

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes