Memòria 2003

 

  BALANSOS DE SITUACIÓ ABREVIATS AL 31 DE DESEMBRE DE 2003 I 2002  
Exercici Exercici Exercici Exercici
ACTIU 2003 2002 PASIU 2003 2002
FUNDA./ASOCIA. DESEMBOSSOS NO EXIGITS 2.584.764,94 FONS PRÒPIS:
IMMOBILITZAT:     Dotació fundacional 2.596.785,19 2.596.785,19
Gastos Estabiment 1.275,80 1.701,07 Reserves 55.300,79 -
Immobilitzacions immaterials, net - - Excedent de l’exercici 2.203,54 55.300,79
Total fons pròpis 2.654.289,52 2.652.085,98
Immobilitzacions materials 2.563.191,51 -  
Altre immobilitzat 2.563.191,51 -  
 Total immobilitzat 2.564.467,31 1.701,07
      CREDITORS A CURT TERMINI
ACTIU CIRCULANT:     CREDITORS  comercials - -
Existències - - Altres deutes no comercials: - -
Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia - - Administracions públiques
Altres deutors 2.231,13 14,13 Altres deutes 82.679,83 27.163,64
Inversions financeres temporals - - Remuneracions pendents de pagament
Tesoreria 170.270,91 92.769,48  Total creditors a curt termini 82.679,83 27.163,64
Ajustos per Periodificacions - -      
Total actiu circulant 172.502,04 92.783,61      
           
TOTAL ACTIU 2.736.969,35 2.679.249,62 TOTAL PASIU 2.736.969,35 2.679.249,62

 

 

 

             
      COMPTE DE PÈRDUES I GANANCIES ABREVIAT AL 31 DE DESEMBRE DE 2003 Y 2002    
             
Exercici Exercici Exercici Exercici
DEURE 2003 2002 HAVER 2003 2002
GASTOS: 526.424,92 208.775,89   INGRESOS: 528.628,46 264.076,68
Gastos per l’activitat pròpia 309.114,82 148.949,78 Ingresos por l’activitat pròpia 495.978,17 263.946,72
Ajudes monetàries 309.114,82 148.949,78 Ingresos de Patrocinadors i Col.laboradors 495.978,17 263.946,72
Aprovisionaments - - Subvencione, Donacions, Llegats - -
Gastos de personal 30.449,75 32.578,00 Vendes i altres ingresos ordinaris 14.589,64 -
  Sous i salaris 231,15 - Altres ingresos - -
  Carregues Socials 30.218,60 32.578,00
Dotació per a amortitzacions 21.998,70 425,27
Altres gastos- 164.145,58 26.813,73
  Serveis exteriors 164.145,58 26.813,73
  Tributs - -
Variació de provisions insolvències de tràfic - -
Resultats positius d’explotació - 55.179,94 Resultats negatius d’explotació 15.141,04 -
           
      Ingresos d’altres valors negociables 284,65 129,96
Gastos financers i assimilats 33,99 0,01 Altres interesos e ingresos assimilats
Resultats financers positius 250,66 129,95 Resultats  financers negatius - -
Resultats positius de les activitats ordinàries - 55.309,89 Resultats negatius de les activitats ordinàries 14.890,38 -
     
Gastos extraordinaris - - Ingresos extraordinaris - -
Gastos i pèrdues d’exercicis anteriors 682,08 - Ingresos i beneficis d’exercicis anteriors 17.776,00 -
Resultats extraordinaris positius - - Resultats extraordinaris negatius - -
Resultats positius abans d’impostos 17.093,92 55.309,89 Resultats negatius abans d’impostos - -
Impost sobre Societats 9,10      
Excedent positiu de l’exercici 2.203,54 55.300,79 Excedent negatiu de l’exercici - -

 

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes