Memòria 2006

 

 

BALANSOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE

Exercici Exercici Exercici Exercici
ACTIU 2006 2005 PASIU 2006 2005
IMMOBILITZAT.     FONS PRÒPIS.
Gastos Estableciment - 425,26 Dotació fundacional 2.736.138,29 2.596.785,19
Immovilitzacions materials 3.368.169,55 2.788.041,36 Reserves 233.559,64 233.559,64
Altre immobiltizat 3.368.169,55 2.483.389,75 Excedent de l’exercici 280.430,02 139.353,10
Construccions en curs - 304.651,61    
Immobilitzacions financeres   119.430,00    
Total immobilitzat : 3.368.169,55 2.907.896,62 Total fons pròpis 3.250.127,95 2.969.697,93
   
 
         
    CREDITORS A LLARG TERMINI 602.779,70 901.844,95
         
ACTIU CIRCULANT.        
Altres deutors 113.196,70 21.703,79 CREDITORS A CURT TERMINI
Inversions Financeres Temporals 122,00 120,20 Altres deutes no comercials: 352.603,46 205.915,02
Tesoreria 724.022,86 1.147.737,29 Altres deutes 352.603,46 205.915,02
Total actiu circulant: 837.341,56 1.169.561,28 Total creditors a curt termini 352.603,46 205.915,02
       
         
TOTAL ACTIU 4.205.511,11 4.077.457,90 TOTAL PASIU 4.205.511,11 4.077.457,90

 

 

 

COMPTES DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE

Exercici Exercici Exercici Exercici
DEURE 2006 2005 HAVER 2006 2005
GASTOS: 965.506,93 803.505,31 INGRESOS: 1.245.936,95 942.858,41
Gastos per l’activitat pròpia 420.545,89 435.752,87 Ingresos por l’activitat pròpia 964.687,84 895.690,91
Ajudes monetàries 420.545,89 435.752,87 Ingresos de Patrocinadors i Col.laboradors 964.687,84 895.690,91
Gastos de col.laboració i de govern - - Vendes i altres ingresos ordinaris 259.378,76 22.556,33
Gastos de personal 43.495,03 2.864,16  
Sous, salaris i assimilats 3.347,56 -  
  Carregues Socials 40.147,47 2.864,16  
Dotació per a amortitzaciones 38.095,05 21.912,71
Altres gastos- 416.877,02 329.993,61
  Serveis exteriors 416.877,02 329.993,61
     
Resultats positius d’explotació 306.176,09 127.723,89 Resultats negatius d’explotació - -
         
Gastos financers i assimilats 30.629,64 12.981,96 Ingresos financers 20.098,58 7.373,59
Per deutes amb entitats del grup 30.517,22    
Per altres deutes 112,42 12.981,96
Resultats financers positius - - Resultats financers negatius 10.531,06 5.608,37
Resultats positius de les activitas ordiàries 294.522,55 122.115,52 Resultats negatius de les activitats ordinàries - -
     
Gastos extraordinaris 821,04 Beneficis en alienament immobiltizat 16.887,72
Gastos i pèrdues d’altres exercicis 15.043,26 Ingresos i beneficis d’exercicis anteriors 1.771,77 349,86
Resultats extraordinaris positius - 17.237,58 Resultats extraordinaris negatius 14.092,53 -
Resultats positius abans d’impostos 280.430,02 139.353,10 Resultats negatius abans d’impostos - -
Impost sobre Societats
Excedent positiu de l’exercici 280.430,02 139.353,10 Excedent negatiu de l’exercici - -

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes