Estatuts

 ESTATUTS DE LA FUNDACIÓN COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

DE LA COMUNITAT VALENCIANA

TITOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Denominació i naturalesa

Article 2.- Entitats patrocinadores. Entitat fundadora.

Article 3.- Personalitat i capacitat

Article 4.- Règim

Article 5.- Nacionalitat i Domicili

Article 6.- Àmbit d’actuació

TITOL SEGON: OBJECTE I BENEFICIARIS

Article 7.- Fins

Article 8.- Beneficiaris

TITOL TERCER: GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 9.- El Patronat

Article 10.- Composició del Patronat i convocatòria

Article 11.- Nomenaments, duració del càrrec i cessament de Patrons

Article 12.- Obligacions dels Patrons

Article 13.- Caràcter gratuït del càrrec de Patró

Article 14.- Organització del Patronat

Article 15.- El President

Article 16.- El Vicepresident

Article 17.- El Secretari

Article 18.- Facultats del Patronat

Article 19.- Reunions del Patronat

Article 20.- Forma de deliberar i prendre acords

Article 21.- Obligacions del Patronat

Artículo 22.- Delegacions i apoderaments

TITOL QUART: DEL PATRIMONI, DE LA GESTIÓ I DEL RÈGIM ECONÒMIC

Article 23.- Dotació Fundacional

Article 24.- Composició del Patrimoni

Article 25.- De la financiació

Artículo26.- De l’Administració

Article 27.- Règim Financer

Article 28.- Rendició de comptes i pressupost

TITOL CINQUÉ: MODIFICACIÓ, FUSIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 29.- Modificació dels Estatuts

Article 30- Fusió

Article 31.- Extinció

 

TITOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Denominació i naturalesa

Amb la denominació “FUNDACIÓN COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA“, es constitueïx, davall la tutela del Protectorat que exercix la Comunitat Valenciana, una Fundació de naturalesa cultural privada i de caràcter assistencial, sense ànim de lucre, el patrimoni i mitjans de la qual queden afectats, de manera duradera, a la realització dels fins d’interés general establits en el títol II dels presents Estatuts.

 Artícle 2.- Entitats patrocinadores. Entitat fundadora.

 A)Entitats patrocinadores.

 Les entitats cooperatives:

 • CAIXA RURAL SANT JOSÉP DE L’ALCORA, S. COOP DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SANT ROC D’ALMENARA, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SANT JAUME D’ALQUERIES, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL DE BETXI, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SANT JOSEP DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL LA JUNQUERA DE XILXES, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SAN JOSEP DE NULES, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL NOSTRA SENYORA DE L’ESPERANÇA D’ONDA, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SANT ISIDRE DE VILAFAMES, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SAN JOSEP DE VILAVELLA,S. COOP. DE CREDIT V.
 • COOPERATIVA AGRARIA DOS MIL DE CABANES, COOP. V.
 • COOPERATIVA AGRARIA D’ARTANA, COOP. V.
 • COOPERATIVA AGRARIA DE BENICÀSSIM, COOP. V.
 • COOPERATIVA AGRARIA SANT JOAN DE MORÓ COOP. V.

assumixen per este acte la condició d’entitats patrocinadores de la Fundació.

B) Entitat fundadora.

L’extinta Caixa Rural Credicoop S. Coop. de Crèdit va ser al seu dia l’original fundadora de la inicialment denominada Fundación Credicoop de la Comunidad Valenciana. Les precitades Caixes Rurals així com les Cooperatives Agràries de Cabanes, Artana, Sant Joan de Moró i Benicàssim, consten ja com a compareixents en l’escriptura de constitució de la Fundació, atorgada a Castelló per Caixa Rural Credicoop S. Coop. de Crèdit davant del Notari D. Ernesto Tarragón Albella, de data 27 de desembre de 2001 amb el número 1.996 del seu protocol. En la dita escriptura, a l’empar de l’art. 10 dels estatuts socials, van acceptar el càrrec de Patró de la Fundació, condició que han mantingut fins avuí.

La dita Caixa Rural Credicoop posteriorment es va fusionar amb les Caixes Rurals Provincials de València i Alacant per a donar lloc a Caixa Rural del Mediterrani, Ruralcaixa, passant la Fundació a denominar-se Fundación Ruralcaja Castellón de la Comunidad Valenciana, segons escriptura de Canvi de Denominació de data 1 de desembre de 2003.

A la seua vegada la mencionada Ruralcaixa va ser posteriorment absorbida per l’entitat denominada Caixes Rurals Unides, Cajamar, la qual i per acord de la Comissió Executiva del seu Consell Rector, celebrada el 6 de març de 2013, va decidir desvincular-se de la Fundació.

  Artícle 3.- Personalitat i capacitat

La Fundació adquirirà personalitat jurídica des de la inscripció de l’escriptura pública de la seua constitució en el corresponent Registre de Fundacions, tenint des de llavors autonomia i plena capacitat d’obrar per a la realització dels fins que li són encomanats.

Article 4.- Règim

La Fundació es regirà per la voluntat del fundador, pels presents Estatuts i per les normes que, en interpretació i desenrotllament dels mateixos, establisca el Patronat i, en tot cas, per les disposicions legals vigents.

 Article 5.- Nacionalitat i Domicili

La Fundació té nacionalitat espanyola. El domicili social de la Fundació radicarà en l’Hotel-Residencia “El Prat”, propietat de la Fundació i seu del seu Patronat, ubicat a la partida del mateix nom del terme municipal de Llucena (Castelló, C.P. 12.120) .

Per acord del Patronat i amb la corresponent modificació estatutària, podrà traslladar-se el dit domicili. Tal reforma estatutària s’inscriurà en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

La Fundació, per acord del seu Patronat i sense detriment de l’anterior, podrà obrir a més oficina administrativa on considere oportú dins del seu àmbit geogràfic d’actuació

Article 6.- Àmbit d’actuació

La Fundació desenrotllarà les seues activitats en el territori de la Província de Castelló, sense perjuí de l’extensió de les seues activitats a qualsevol altre àmbit territorial (estatal, autonòmic, comunitari, internacional, etc.) si així ho acordara el seu Patronat.

Quant a l’àmbit personal o sector de la població atesa, l’actuació de la Fundació es dirigirà als residents en la província de Castelló, sense perjuí d’estendre la seua atenció a la població de qualsevol altre àmbit territorial (estatal, autonòmic, comunitari, internacional, etc.) si així ho acordara el seu Patronat.

 TITUO SEGON. OBJECTE I BENEFICIARIS

Article 7.- Fins

La fundació portarà a terme i promocionarà tot tipus d’activitats d’interés general, en particular aquelles tendents a la promoció cultural, social i assistencial en l’entorn a què la mateixa estenga el seu àmbit d’actuació.

Per al compliment de l’objecte anteriorment referit, la Fundació desenrotllarà les activitats següents:

1.- Gestionar els recursos procedents dels rendiments del seu propi patrimoni i els que poguera disposar procedents d’altres fonts, com pogueren ser les donacions de les entitats patrocinadores o de tercers.

2.- Promocionar la difusió del cooperativisme i, en general, de l’economia de caràcter social.

3.- Atendre i promoure obres benefic-assistencials, a través d’aportacions o facilitant infraestructura i assessorament.

4.- Recolzar el desenvolupament de la cultura local, per mitjà de la realització de programes de col·laboració amb tercers, beques, publicacions, exposicions, concursos i actes públics, facilitant ajudes a altres iniciatives i associacions culturals i esportives del seu àmbit d’actuació.

5.- Col·laborar en el manteniment i difusió del patrimoni cultural i artístic de la província de Castelló amb caràcter preferencial. Reunir, salvaguardar i donar a conéixer l’obra d’artistes de prestigi de la província de Castelló.

6.- Participar i col·laborar en la restauració de monuments i obres d’art.

7.- Fomentar la vida associativa preferentment de la província de Castelló i contribuir a les celebracions i esdeveniments socials, fomentant els valors que són propis de la nostra identitat.

8.- Formar part del patronat d’altres fundacions les finalitats de les quals estiguen compreses entre els objectius de la Fundació.

9.- Qualsevol altra tendent a aconseguir els fins de la Fundació i que no estiga prohibida per la legislació vigent en cada moment.

Correspon al Patronat de la Fundació determinar el mode en què s’hauran de complir els fins propis de la Fundació.

Article 8.- Beneficiaris

Seran potencials beneficiaris de la Fundació tots els qui, directament o indirectament, estiguen relacionats amb el seu àmbit d’actuació, segons allò que s’ha assenyalat en l’art. 6é d’estos estatuts, en especial si es tracta d’associacions amb fins no lucratius i semblants als de la Fundació.

La Fundació atorgarà, amb criteris d’imparcialitat, no discriminació i objectivitat sempre en forma no lucrativa, els seus recursos a les persones o entitats que, reunint les condicions expressades anteriorment, estime el Patronat que són legítims receptors dels mateixos, d’acord amb les bases, normes o regles que poguera aprovar a este efecte.

Ningú podrà al·legar enfront de la Fundació dret preferent a gaudir dels seus beneficis, ni imposar la seua atribució a persona o entitat determinada.

TITOL TERCER. GOVERN DE LA FUNDACIÓ

 Article 9.- El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació que executarà les funcions que li corresponen amb subjecció al que disposa l’ordenament jurídic i els presents estatuts.

Els càrrecs del Patronat tindran caràcter de confiança, i seran honoríficament i absolutament gratuïts. No obstant això, tindran dret a ser reembossats dels gastos degudament justificats que l’exercici de les seues funcions els ocasionen.

Article 10.- Composició del Patronat

Els membres que conformaran el Patronat es determinaran de la manera següent:

a) Seran membres nats i permanents, ostentant el càrrec de Patró, els que en cada moment ocupen la Presidència de cada una de les entitats cooperatives patrocinadores assenyalades en l’art. 2 d’estos Estatuts, açò és, els Presidents de les cooperatives que a continuació es relacionen:

 • CAIXA RURAL SANT JOSÉP DE L’ALCORA, S. COOP DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SANT ROC D’ALMENARA, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SANT JAUME D’ALQUERIES, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL DE BETXI, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SANT JOSEP DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL LA JUNQUERA DE XILXES, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SAN JOSEP DE NULES, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL NOSTRA SENYORA DE L’ESPERANÇA D’ONDA, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SANT ISIDRE DE VILAFAMES, S. COOP. DE CREDIT V.
 • CAIXA RURAL SAN JOSEP DE VILAVELLA,S. COOP. DE CREDIT V.
 • COOPERATIVA AGRARIA DOS MIL DE CABANES, COOP. V.
 • COOPERATIVA AGRARIA D’ARTANA, COOP. V.
 • COOPERATIVA AGRARIA DE BENICÀSSIM, COOP. V.
 • COOPERATIVA AGRARIA SANT JOAN DE MORÓ COOP. V.

Els Presidents de les cooperatives abans mencionades perdran la condició de membres del Patronat en el mateix moment en què la Cooperativa a què representen deixe de tindre personalitat jurídica pròpia, bé siga per extinció, fusió amb tercers o per qualsevol altra causa que limite l’elecció, directa i exclusiva pels socis de base, de la totalitat dels membres del Consell Rector de la seua corresponent cooperativa.

b) Així mateix podran ostentar el càrrec de Patrons aquelles persones físiques o jurídiques que, a proposta del President de la Fundació, el Patronat puga el seu dia designar mitjançant un acord favorable de dos terços dels seus membres nats. El dit acord reflectirà la duració i la resta de condicions particulars, si és el cas, que ha d’assumir cada un dels nous Patrons. La Junta del Patronat, en l’orde del  dia en el que figure l’acceptació de nous Patrons, haurà de comptar amb un quòrum mínim de dos terços dels seus membres nats.

Article 11.- Nomenaments, duració del càrrec i cessament de Patrons

El nomenament, així com la substitució, cessament i suspensió dels Patrons s’ajustarà a la legislació vigent, sense detriment d’allò que s’ha arreplegat en estos estatuts.

Els membres nats i permanents del Patronat cessaran en la seua condició de Patrons quan perden, o si és el cas s’extingisquen per compliment del mandat, els seus respectius càrrecs de Presidents en les Cooperatives referides en l’article anterior. La seua substitució serà automàtica per les persones que ocuparen els mateixos càrrecs en les esmentades Cooperatives.

Els Patrons designats segons l’apartat b) de l’article anterior estaran al que disposa l’acord del seu nomenament.

Produïda la substitució d’algun dels Patrons, el nomenament del nou Patró es comunicarà al Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana en la forma establida per la normativa vigent.

 Article 12.- Obligacions dels Patrons

Entre altres, són obligacions dels Patrons fer que es complisquen els fins de la Fundació, concórrer a les reunions a què siguen convocats, exercir el càrrec amb la deguda diligència, mantindre en bon estat de conservació i producció els béns i drets de la Fundació i complir en les seues actuacions amb allò que s’ha determinat en les disposicions legals vigents i en els presents Estatuts.

Article 13- Caràcter gratuït del càrrec de Patró

Els patrons exerciran els seus càrrecs gratuïtament, sense que en cap cas puguen rebre retribució per l’exercici de la seua funció. No obstant tindran dret a ser reembossats dels gastos degudament justificats que l’exercici de les seues funcions els ocasione.

Article 14.- Organització del Patronat

Es designaran per elecció entre els membres nats del Patronat un President i un Vicepresident.

Així mateix es designarà un Secretari que, en cas que no siga Patró, tindrà veu però no vot.

L’exercici d’estos càrrecs tindrà una duració de quatre anys. En el cas que algun dels càrrecs del Patronat referits en el paràgrafs anteriors cesare, abans de l’expiració del seu mandat, per cessament en la representació que ostenta d’alguna de les cooperatives indicades en l’article 10é dels presents estatuts, el Patronat designarà d’entre els seus membres a la persona que haja d’exercir el dit càrrec.

Article 15º.- El President

Al President li correspon ostentar la representació de la Fundació davant de qualsevol classe de persones, autoritats i entitats públiques i privades; convocarà, llevat que delegue en el Secretari, les reunions ordinàries i extraordinàries del Patronat, així com les de la Comissió Executiva si existira; i fixarà l’orde del dia, les presidirà, dirigirà els seus debats i si és el cas executarà els acords, podent per a això realitzar qualsevol classe d’actes i firmar aquells documents necessaris amb este fi.

Article 16.- El Vicepresident

Correspon al Vicepresident realitzar les funcions del President en els casos de vacant, absència o malaltia, podent actuar també en representació de la Fundació en aquells supòsits en què així es determine per acord del Patronat o de la Comissió Executiva si existira.

Article 17.- El Secretari

Són funcions del Secretari la custòdia de tota la documentació pertanyent a la Fundació, alçar les actes corresponents a les reunions del Patronat o de la Comissió Executiva si existira, expedir les certificacions i informes que siguen necessaris i totes aquelles que expressament es deleguen. Quan per causa justificada no poguera acudir a alguna reunió del Patronat o de la Comissió Executiva si existira, el President podrà anomenar un Secretari per a la sessió d’entre els Patrons assistents.

Article 18.- Facultats del Patronat

Correspon al Patronat complir els fins fundacionals i administrar els béns i drets que integren el Patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el rendiment i utilitat dels mateixos.

Amb independència de les funcions que li atorguen els presents Estatuts, i sense perjuí de sol·licitar les preceptives autoritzacions al Protectorat, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, seran facultats del Patronat:

 a) Definir la política general de la Fundació i les línies mestres de la mateixa.

b) Exercir l’alta inspecció, vigilància i orientació de la labor de la Fundació, vetlant en tot moment pel compliment dels seus fins.

c) Aprovar el pla general d’actuació de la Fundació i els programes d’execució.

d) Aprovar els pressupostos ordinaris i els extraordinaris, si els haguera, el Balanç Anual, la Memòria d’activitats i els Comptes Anuals de la Fundació, així com la rendició de comptes.

e) Aprovar, si ho estima oportú, un Reglament de Règim Interior pel qual es regularà el funcionament interior de la Fundació.

f) Aprovar la modificació d’Estatuts i, si és el cas, l’extinció de la Fundació.

g) Anomenar el Gerent i determinar les seues facultats, i si és el cas, la seua retribució.

 h) Administrar la Fundació buscant el millor rendiment dels béns que posseïsca i procurant el seu augment; amb este fi establirà les normes d’administració i funcionament de la mateixa, organitzant i reglamentant els seus diversos servicis, sempre amb respecte al que establix la legislació vigent.

i) Representar a la Fundació en tots els assumptes i actes administratius i judicials, civils, mercantils i penals, davant de l’Administració de l’Estat, comunitats autònomes i Corporacions públiques de tot tipus, així com davant de qualsevol jurisdicció i instància, exercint qualsevol classe d’accions que li corresponguen en defensa dels seus drets, en juí, fora d’ell, donant i atorgant els oportuns poders a Procuradors i anomenant Advocats perquè representen i defenguen a la Fundació davant dels dits organismes i tribunals.

j) Celebrar qualsevol classe de contractes sobre qualsevol classe de béns o drets, per mitjà del preu o condicions que jutge més convenient, i constituir i cancel·lar hipoteques i altres gravàmens o drets reals sobre els béns de la Fundació, així com transigir i renunciar, per mitjà de pagament o sense ell a qualsevol classe de privilegis i de drets; tot això en els termes i, si és el cas, prèvies les comunicacions o autoritzacions establides en la legalitat vigent.

k) Cobrar i percebre les rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats i qualssevol altres productes o beneficis dels béns que integren el patrimoni de la Fundació o ingressos derivats de les activitats que desenvolupe.

 l) Portar la firma i actuar en nom de la Fundació en qualsevol classe d’operacions bancàries, obrint i tancant comptes corrents, disposant d’elles, intervenint en lletres de canvi com a lliurador, acceptant, avalista, endossant, endossatari o tenidor de les mateixes; obrir crèdits amb garanties o sense i cancel·lar-los, fer transferències de fons, rendes, crèdits o valors usant qualsevol procediment de gir o moviment de diners, aprovar saldos de comptes, liquidar, constituir o retirar depòsits o fiances, compensar comptes, formalitzar canvis, etc., tot això realitzable tant amb entitats de crèdit com amb qualssevol Organismes de l’Administració de l’Estat, autonòmics o locals.

ll) Efectuar tots els gastos necessaris per a recaptar, administrar o protegir els fons amb què compte en cada moment la Fundació.

m) Exercir, directament o a través dels representants que designe, els drets de caràcter polític o econòmic que corresponguen a la Fundació, inclús com titular de les accions i la resta de valors mobiliaris de la seua pertinença, i en este sentit, concórrer, deliberar i votar, com a bé es tinga, en les Juntes Generals, Assemblees, Sindicats, Associacions, Comunitats i la resta d’organismes de les respectives Companyies o Entitats Emissores, exercint totes les facultats jurídiques atribuïdes al referit titular, concertant, atorgant i subscrivint els actes, contractes, convenis, proposicions i documents que jutge convenients.

 n) Aprovar l’establiment de premis o ajudes a investigacions, l’edició i publicació d’obres i fullets, així com els plans de treball i els reglaments de règim interior.

o) Anomenar, destinar i cessar a tot el personal al servici de la Fundació, establint les funcions i assignant-li els sous i compensacions que procedisquen.

p) Decidir els termes de col·laboració amb altres fundacions i amb altres institucions que tinguen fins anàlegs als què constituïxen l’objecte fundacional.

q) Realitzar quant millor convinga per a la bona marxa de la Fundació i el compliment dels seus fins.

r) Desenrotllar totes les activitats pròpies de la Fundació complint els programes aprovats.

 En l’exercici de les anteriors facultats, el Patronat se sotmetrà a les normes de caràcter imperatiu que siguen aplicables a les fundacions, podent delegar les seues facultats amb caràcter permanent o temporal en un o més dels seus membres, o en la Comissió Executiva que poguera anomenar, excepte aquelles que foren indelegables, determinant en l’acord de delegació la forma en què les mateixes seran exercitades, sense perjuí dels apoderaments que, si és el cas, puga conferir.

Article 19- Reunions del Patronat i convocatòria

El Patronat es reunirà almenys dos vegades a l’any, una per a l’aprovació dels comptes i la memòria d’activitats de l’exercici anterior i una altra per a aprovar el pressupost i el pla d’activitats del següent. Correspon al President convocar les reunions del mateix, bé a iniciativa pròpia, ben quan ho sol·licite un terç dels seus membres.

 La convocatòria es farà arribar a cada un dels membres almenys amb cinc dies d’antelació a la data de la seua celebració. En la mateixa es farà constar el lloc, dia i hora de celebració de la reunió, i l’orde del dia

No serà necessària convocatòria prèvia quan es troben presents tots els Patrons i acorden per unanimitat la celebració de la reunió.

A les reunions o juntes del Patronat podran assistir, amb veu però sense vot, terceres persones invitades a este efecte per la Presidència quan ésta considere que les seues aportacions puguen resultar rellevants en algun punt de l’Orde del Dia.

 Article 20.- Forma de deliberar i prendre acords

Per a la vàlida constitució del Patronat es requerirà la presència del President i del Secretari, o si és el cas dels que els substituïsquen, de la mitat més un almenys dels seus membres en primera convocatòria, i en segona convocatòria quan estiguen presents, almenys, tres membres, llevat que els presents estatuts o la legislació vigent exigisquen altres quòrums en funció de l’excepcionalitat dels assumptes a tractar.

Les reunions seran dirigides pel President.

Els acords s’adoptaran per majoria de vots dels patrons presents o representats, excepte en aquells casos en què els presents Estatuts o la legislació vigent establisquen altres majories.

Cada patró, independentment del nombre de cooperatives a què poguera representar segons el que establix l’art. 10.a , tindrà un únic vot, sense que càpia un patró sense dret al mateix. En cas d’empat, el vot del President determinarà el sentit de la votació.

Cada Patró present només podrà ostentar un vot representat.

De les sessions del Patronat s’alçarà pel Secretari la corresponent acta, que, sense detriment del que assenyale la legislació en cada moment, haurà de ser subscrita i aprovada en la pròpia sessió o en la següent per tots els membres presents en la reunió i firmada en tots els seus fulls pel Secretari amb el vistiplau del President

Article 21.- Obligacions del Patronat

En la seua actuació el Patronat haurà d’ajustar-se a allò que s’ha preceptuat en la legislació vigent i a la voluntat del fundador manifestada en estos Estatuts. El Patronat retrà comptes al Protectorat, presentarà pressupostos i sol·licitarà les necessàries autoritzacions de conformitat amb la normativa vigent.

 Article 22.- Delegacions i apoderaments

El Patronat podrà delegar les seues facultats en una Comissió Executiva anomenada a este efecte. Constituiran esta Comissió els membres que es determinen en el seu moment i de la que formaran part, almenys, el President i el Secretari del Patronat, que ho seran també de la Comissió. No seran delegables les facultats relatives a l’aprovació dels comptes i del pla d’actuació, ni la decisió sobre els conflictes d’interessos entre la Fundació i algun dels seus patrons, ni aquells que requerisquen l’autorització del Protectorat, ni qualssevol altres que la Llei declare indelegables. La delegació permanent de facultats haurà de constar en escriptura pública, que s’inscriurà en el Registre de Fundacions.

 El Patronat podrà també delegar les seues facultats, excepte les mencionades en el paràgraf anterior, en un o més dels seus membres, que exerciran les facultats consignades en l’acord de delegació mancomunada o solidàriament segons els termes de l’acord.

Sense perjuí de la delegació de facultats abans mencionades, el Patronat podrà anomenar apoderats especials a terceres persones no pertanyents al Patronat, amb les facultats que determine l’escriptura de poder, i en tot cas amb les limitacions a què es referix l’apartat anterior. Si els poders són generals, hauran d’inscriure’s en el Registre de Fundacions.

TITULO QUART. DEL PATRIMONI, DE LA GESTIÓN  I DEL RÈGIM ECONÓMIC

 Article 23.- Dotació Fundacional

El capital fundacional estarà integrat per tots els béns i drets que constituïxen la dotació de la Fundació i per aquells altres que d’ara en avant s’aporten a la mateixa amb eixe caràcter.

Article 24.- Composició del Patrimoni

El Patrimoni de la Fundació pot estar constituït per qualsevol classe de béns i drets susceptibles de valoració econòmica. La Fundació figurarà com titular de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni, per a la qual cosa s’inscriuran els mateixos en els Registre Públics corresponents, i s’inclouran en l’inventari de béns de la Fundació.

Article 25.- Del finançament

La Fundació, per a l’exercici de les seues activitats, es finançarà amb els recursos que provinguen del rendiment del seu patrimoni i, si és el cas, amb aquells altres procedents d’ajudes, subvencions o donacions que reba

, tant de persones o entitats públiques com de privades.

Artículo26.- De l’Administració

Queda facultat el Patronat per a l’administració i disposició del patrimoni de la Fundació, de conformitat amb el que aconselle la conjuntura econòmica en cada moment i sense perjuí de sol·licitar les degudes autoritzacions al Protectorat.

 No obstant això, el Patronat podrà encomanar la gestió ordinària o administrativa de la Fundació a un gerent, així com designar altres càrrecs amb funcions consultives o merament executives sense perjuí del que preveu l’article 22é dels presents estatuts.

La Fundació aplicarà els seus recursos al compliment dels diversos fins fundacionals que perseguisca, d’acord amb els percentatges establits legalment i en la proporció que per a cada exercici determine el Patronat a l’elaborar i aprovar els corresponents pressupostos anuals.

Article 27.- Règim Financer

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural. En la gestió economicofinancera, la Fundació es regirà d’acord amb els principis i criteris generals determinats en la normativa vigent.

Article 28.- Rendició de comptes i pressupost

Es confeccionarà per a cada exercici el pressupost corresponent, en el que s’arreplegaran, amb claredat, els ingressos i gastos, que hauran de ser aprovats pel Patronat.

Així mateix haurà d’aprovar-se la liquidació del pressupost i comptes relatius a l’exercici anterior. Igualment el Patronat elaborarà i aprovarà una memòria expressiva de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica, que inclourà el quadro de finançament, així com de l’exacte grau de compliment dels fins fundacionals.

De la mateixa manera la memòria reflectirà totes aquelles incidències que la legislació aplicable exigisca.

Tant els pressupostos com els comptes i les memòries corresponents es remetran al Protectorat per al seu examen, comprovació de la seua adequació a la normativa vigent i de depòsit, dins dels terminis marcats en la legislació vigent. Podrà així mateix anomenar el Patronat a una firma auditora perquè supervise els comptes anuals i emeta el corresponent informe, encara que legalment no estiga obligada a això

TITOL  CINQUÉ : MODIFICACIÓ, FUSIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

 Article 29.- Modificació dels Estatuts

Els presents Estatuts podran ser modificats pel Patronat, ajustant-se per a això a les causes, quòrum, majories i procediments establits en la legislació vigent. En qualsevol cas per a la modificació serà necessari el vot afirmatiu del menys dos terços dels vots dels Patrons presents o representats.

 Article 30.- Fusió

El Patronat podrà promoure la fusió de la Fundació amb una altra de finalitat semblant, complint-se allò que s’ha previst per a estos supòsits en la legislació aplicable.

La fusió podrà produir-se per absorció d’una altra fundació o per creació d’una nova.

La proposta de dissolució originada per la seua fusió per absorció en una altra fundació, o creació d’una nova, precisarà l’acord de les quatre quintes parts dels membres del Patronat, sense que faltant éste puga dur-se a efecte i, en cas de ser instada pel Protectorat i per al supòsit de no aconseguir-se el mencionat acord, es dissoldrà immediatament la Fundació, procedint-se a la seua liquidació en la forma establida en l’article següent.

Article 31.- Extinció

La Fundació tindrà duració il·limitada. No obstant això, si per qualsevol circumstància no pogueren complir-se els fins fundacionals, el Patronat, amb majoria de quatre quintes parts dels seus membres, podrà acordar la seua extinció, en els termes fixats per la legislació vigent.

En cas d’extinció, als béns i drets resultants de la liquidació se’ls donarà el destí que el Patronat determine, sota el control del Protectorat i d’acord amb allò ordenat per la normativa vigent, reconeixent-se caràcter preferent, encara que no limitatiu a:

 • Les fundacions que les entitats patrocinadores arreplegues en l’art. 2 d’estos Estatuts hagueren pogut constituir individualment.
 • Les fundacions dels grups cooperatius consolidables d’entitats de crèdit o d’una altra naturalesa a què pertanguen les dites entitats patrocinadores en el moment de la liquidació.
 • Les entitats no lucratives -que perseguisquen fins d’interés general i que tinguen afectats els seus béns, inclús per al supòsit de la seua extinció, a la consecució d’aquells- que pogueren designar les entitats patrocinadores que no complisquen cap dels dos supòsits anteriors.

En tot cas, bé a través de les mencionades fundacions o qualssevol altres entitats reconegudes en l’ordenament jurídic, els béns i drets hauran de destinar-se a la realització de fins d’interés general anàlegs a què constituïxen l’objecte d’esta Fundació.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes